بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند

 

 

 

 

همان روزی، که رفتم از کنارت 
نمودم ریش قلب پاک و زارت 
گناهم را ببخشا مادر جان
که کردم خسته و زار و فگارت 
مرا قسمت ز پیشت دور بنمود 
به صد خواری مرا رنجور بنمود
گناهم را ببخشا مادر جان
که قسمت چشم بختم کور بنمود
گسیل بنمودی ام با گریه ی زار
ز دوری ام شدی افسرده و خوار
گناهم را ببخشا مادر جان
که در پیری نمودم دیده ات چار

ناز احمدی

---

Хамон рузе,ки рафтам аз канорат.
Намудам реш калби поку зорат.
Гунохамро бубахшо Модари чон.
Ки кардам хаставу зору фигорат.
Маро кисмат зи пешат дур бинмуд.
Ба сад хори маро ранчур бинмуд.
Гунохамро бубахшо Модари чон.
Ки кисмат чашми бахтам кур бинмуд.
Гусел бинмудиям бо гиряи зор.
Зи дуриям шуди афсурдаву хор.
Гунохамро бубахшо Модари чон.
Ки дар пири намудам дидаат чор.

Ноз Ахмади

 

 

 

نوشتن دیدگاه


Template Design:Dima Group